Investice a správa nemovitostí

Na co se často ptáte a co Vás zajímá?

Časté dotazy týkající se nájemního vztahu

Jaké dokumenty potřebuji k uzavření nájemní smlouvy?

K uzavření nájemní smlouvy je třeba předložit Potvrzení o pracovním poměru a občanský průkaz nebo pas.

Musí být na nájemní smlouvě uveden také spolubydlící nebo manžel / manželka?

Pokud jsou spolubydlící nebo manželé žijící ve společné domácnosti uvedeni v nájemní smlouvě společně, usnadňuje to nejen evidenci, ale především následnou komunikaci s nájemníky v případě běžných i nenadálých událostí.

Na jak dlouhou dobu se uzavírá nájemní smlouva?

Pronájem bytu může být záležitost dlouhodobá i přechodná, délka trvání platnosti nájemního vztahu je tedy odvislá od vzájemné dohody mezi zájemcem a pronajímatelem. Lze tedy uzavřít smlouvu na dobu určitou na různou dobu vždy s obcí.

Proč musím uvádět svůj osobní stav?

Nájemní smlouva a především povinnosti z ní vyplývající pro obě strany se podle českých právních předpisů mění v závislosti na tom, zda domácnost obývá jedna osoba svobodná, či např. manželé. To se vztahuje také např. k povinnosti informovat nájemníky, respektive osoby s nimi žijící ve společné domácnosti o závažných krocích ze strany pronajímatele. Z tohoto důvodu je nutné údaje o osobním stavu uvést také do smlouvy a v případě jejich změny je neprodleně ohlásit pronajímateli (povinnost ukládá nájemci novela Občanského zákoníku).

Proč musím hlásit změnu v počtu obyvatel bytu delší než 2 měsíce?

Tato povinnost je stanovena Občanským zákoníkem a jejím důvodem je především prevence v oblasti bezpečnosti a hygieny. Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil počet osob přiměřený jeho velikosti, protože počet osob v jedné domácnosti má přirozeně vliv také na kvalitu života sousedních obyvatel a užívání domu.

Může dojít ke zvýšení nájemného dohodnutého v nájemní smlouvě?

Ano může, ovšem pouze dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem. V případě, že chce pronajímatel zvýšit nájemné, musí se na tom s nájemcem dohodnout. Pronajímatel má povinnost o tomto záměru nájemníka písemně informovat. V případě, že k dohodě nedojde, může pronajímatel požádat soud o určení nové výše nájemného. Toto se však netýká záloh na služby a energie.

S kým mohu řešit opravy, úpravy nebo technické změny v pronajatém bytě?

Vždy je třeba obrátit se na infolinku která předá požadavek na osobu co ma na starosti péči o nájemníky případně odbornou firmu a to včetně technického stavu bytu. V případě stavebních úprav bytu musí nájemce požádat pronajímatele o schválení takové změny.